top of page

Beleidsplan & Beloningsbeleid

Stichting Salomo heeft ten doel: het bevorderen van naastenliefde en
evangelieverkondiging. Dit tracht de stichting onder meer te bereiken door financiële
ondersteuning te bieden. De financiële middelen komen binnen via:
- donaties;
- subsidies en sponsorgelden;
- verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
- de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande
activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; en
- overige baten.

Het vermogen van de Stichting wordt beheert door de bestuursleden. Zij bepalen
gezamenlijk door middel van een besluit genomen met algemene stemmen in een
vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hoe de besteding
van het vermogen geschied.

 

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen salaris of inkomsten voor hun inspanningen.
Eventuele gemaakte kosten voor de stichting zullen na goedkeuring worden vergoed.

bottom of page